fbpx

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

GDPR elvei alapján

nyolcadikranyelvvizsga.hu

 

A nyolcadikranyelvvizsga.hu tájékoztatja az oldalon megrendelőket, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban: „GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”).
 1. Az adatkezelő megnevezése

  A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a weboldalt üzemeltető adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.
  Az nyolcadikranyelvvizsga.hu ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
  Adatkezelő megnevezése:

Berényi Gabriella Ev

5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D

Adószám:74177934-1-36

Nyilvántartási szám: 24234484

III. Az adatkezelési szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. Ezek alapján tehát:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A nyolcadikranyelvvizsga.hu a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez
Az nyolcadikranyelvvizsga.hu által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
Az nyolcadikranyelvvizsga.hu nál adatkezelést végző alkalmazottak és az nyolcadikranyelvvizsga.hu megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az nyolcadikranyelvvizsga.hu munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az nyolcadikranyelvvizsga.hu által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

  Az nyolcadikranyelvvizsga.hu számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az hello@nyolcadikranyelvvizsga.hue-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.
 1. Hozzájárulás visszavonása

 A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy bármikor indokolás nélkül visszavonja a hozzájárulását. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő azonban a hozzájárulás visszavonásának időpontjától nem végez műveleteket az érintett személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt;
 • jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
 • továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az nyolcadikranyelvvizsga.hu indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

 1. Helyesbítéshez való jog

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

 1. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a nyolcadikranyelvvizsga.hu – hoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az nyolcadikranyelvvizsga.hu nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. VAGY a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a nyolcadikranyelvvizsga.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

 1. Az érintett az nyolcadikranyelvvizsga.hu adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:
 2. Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 1. Az nyolcadikranyelvvizsga.hu  honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
 1. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokat

Az adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az adatkezelő arra törekedik a weboldal kialakítása során, hogy a leszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik az adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, az adatkezelővel való kommunikáció. Ennek megfelelően az érintett személyes adatait az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

– adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás az Adatkezelővel
– kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett által az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb személyes adat
– adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
– adattárolás határideje: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap
– adattárolás módja: elektronikus
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, másodlagosan a weboldal szerkesztéséért és karbantartásáért felelős, valamint tárhelyszolgáltatóként a mindenkori adatfeldolgozó férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen Adatvédelmi Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

 1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A nyolcadikranyelvvizsga.hu honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
A honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A Google a fenti információkat a honlap az érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
– adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
– kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
– adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.
– adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
– adattárolás módja: elektronikus

 1. Adatbiztonság
 1. Szervezési intézkedések

A nyolcadikranyelvvizsga.hu az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz  a nyolcadikranyelvvizsga.hu informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja.
Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

 1. Technikai intézkedések

Az adatkezelő az adatokat – az általa alkalmazott adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéséhez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal helyezkedik el.
Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általános elfogadott technológiai megoldásoknak.
Az Adatkezelő fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhető a bekövetkező incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

VII. Adatfeldolgozók

A nyolcadikranyelvvizsga.hu a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató: NetMasters Europe Kft.

MOBIL

+36 30 923 4646

E-MAIL

szia@netmasters.hu

 • adatfeldolgozás célja:üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja.

VIII. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintett hozzájárulást.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

 1. A kezelt adatok köre
 • név
 • e-mail cím
 • postázási cím
 • számlázási adatok
 • telefonszám

A látogató a honlapon történő  megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a nyolcadikranyelvvizsga.hu jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 1. Az adatkezelés célja
 • a megrendelt termék eljuttatása a vásárlóhoz
 • információ és tájékoztatás
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.nyolcadikranyelvvizsga.hu oldalon

megrendelők önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megrendelés vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. A honlap üzemeltetője. A www.nyolcadikranyelvvizsga.hu honlapot

Berényi Gabriella (székhely: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D.)

Nyilvántartási szám:24234484

Adószám: 74177934136

üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Tárhelyszolgáltató: NetMasters Europe Kft.

MOBIL

+36 30 923 4646

 

E-MAIL

szia@netmasters.hu

 

A látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek

nem továbbítja.

 1. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó

Szolnok, 2020.07.07

Letölthető :

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

nyolcadikranyelvvizsga.hu

 

Amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Aláírva az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a fődomainre (nyolcadikranyelvvizsga.hu) és aldomainek jogviszonyaira terjed ki.

 1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Berényi Gabriella (e.v.)

A szolgáltató székhelye: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@nyolcadikranyelvvizsga.hu

Nyilvántartási szám: 24234484

Adószáma: 74177934-1-36

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: NetMasters Europe Kft. (netmasters.hu)

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1.     A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.     A jelen Szabályzat 2020. augusztus 09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.     Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.     Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

3.1.     A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

3.2.     Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.3.     A fogyasztó a megrendelt terméket a vételárának kifizetését követő visszavonásig töltheti le a programokat, videókat. A vételár kifizetésével a fogyasztó saját céljaira határozatlan időre szerzi meg a felhasználási jogot, a termékeket nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.

3.4    Figyelemmel arra, hogy a megvásárolt termékek tartalmak szerzői jogvédelem alatt áll annak többszörözését és tovább értékesítését a vonatkozó jogszabályok tiltják. Ennek megfelelően a vásárló az általa vásárolt terméket nem ruházhatja át és nem többszörözheti. Amennyiben a vásárló ezen tilalmat megszegi a fiókja zárolásra kerül.

 

 1. Rendelés menete

4.1.     Felhasználó\Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével együtt regisztrál a honlapra.

4.2.     Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt termék típusát kiválasztja.

4.3.     Fizetési mód:

1, Közvetlen átutalással

Megrendelés menete, fizetés átutalással

1, Válassz ki egy kurzust vagy kurzus csomagot , és kattints rá! A következő oldalon, egy részlettes leírás található a termékről, itt kattints a KOSÁRBA RAKOM gombra! További termékek választhatók, a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA gomb megnyomásával. Automatikusan visszakerülsz a boltba.

2, Folytassuk a vásárlást! Kattints a KOSÁR gombra!  Van kuponod? Írs be a kuponkódot és nyomd meg a KUPON BEVÁLTÁSA gombot! Nyomd meg a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombot!

3,Töltsd ki az adatokat! Ellenőrizd le az adatokat! Különösen az email címet mert ez a legfontosabb kommunikációs csatorna! Az adadtok felvitele közben adj regisztációs nevet és jelszót!Kattints a közvetlen banki átutalásra, pipáld be az Adatkezelési tájékoztatót és az Általános szerződési feltételeket! Majd nyomd meg a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombot!

4,  Ebben a pillanatban meg is érkezett a visszaigazolás és a díjbekérő a saját, megadott email címre.Most annyi teendő van, hogy a levélben megadott számlaszámra fizesd be a vételárat!

5, Amint az utalás teljesül egy számlát és egy teljesített rendelésről szóló értesítést küldünk az email címre.

 

2,Barion kártyás fizetéssel

Fizess kényelmesen bankkártyával

Bankkártyás fizetés Barionnal

Az átutalásos fizetéhez hasonlóan: Válaszd ki a terméket! Tedd a kosárba! Az adataid és regisztrációd kitöltése után, fogadd el az adatvédelmi és Aszf tájékoztatót! Pipáld be a Bankkártyás fizetés Barionnal rádiógombot és küld el a megrendelést A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombbal!

bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnod a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelni a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszavó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli!

Fizetéshez használhatod:

Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

Visa vagy Electron bankkártyádat

Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltöltött Barion egyenleget, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címed és jelszavad megadásával tud fizetni.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Tudomásul veszi, hogy Berényi Gabriella EV. (5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D) által a nyolcadikranyelvvizsga.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

4.4.     Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5.     A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, a kifizetés után a Megrendelő által megadott email címre továbbítjuk.

4.6.     Az adatok megadását követően Felhasználó\Megrendelő a „megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

4.7.     Felhasználó\Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.     A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2.     Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó\Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3.     Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót\Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó\Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.     Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval\Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

5.5 Szállítás fizikai formában nem valósul meg ezért,  szállítási díj nem kerül felszámításra.

 

 

 1. Elállás joga

A vásárló 30 napon belül elállhat a termék megvásárlásától. Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy az hello@nyolcadikranyelvvizsga.hu emailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrált email címét és felhasználónevét.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:

 1. a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 3. Jótállás, szavatosság

7.1.     Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt

időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

7.2.     A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

7.3.     Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

7.4.     A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

7.5.     A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

7.6.     Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. Kellékszavatosság

7.7.     Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a kellékszavatossági jogával? Felhasználó\Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.8.     Milyen jogok illetik meg a Felhasználót\Megrendelő a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó\Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó\Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó\Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.9.     Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó\Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Felhasználó\Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.10.   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó\Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.11.   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó\Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó\Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó\Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.

Termékszavatosság

7.12.   Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.13.   Milyen jogok illetik meg Felhasználót\Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó\Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.14.   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.15.   Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó\Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó\Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.16.   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.17.   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

7.18.   Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

7.19.   Felhasználót\Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.20.   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót\Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1.     Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2.     A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3.     A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.4.     A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5.     Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.6.     A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7.     A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 9. Felnőttképzési törvény

A kurzusok jelenlegi formájukban nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá, mert:  A tevékenységnek nincs előre meghatározott időkerete,hanem folyamatos fejlődésre és cselekvésre épít, vagy a képzés célját a résztvevő a folyamat során maga határozza meg (nem célirányos és nem szervezett)

forrás: https://www.kormany.hu/download/4/ce/d1000/P%C3%A9ldat%C3%A1r.pdf

10.Vegyes rendelkezések

10.1.     Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

10.2.     Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.     Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.     Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5.     A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok

helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a

Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

11.Panaszkezelés rendje

11.1.   Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.   Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3.   Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4.   Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5.   Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6.   Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez: Pest Megyei Kormányhivatal

 • Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit
 • Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
 • Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
 • Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 236-3956
 • E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu Ügyfélszolgálat (rezsipont):
 • hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00; pénteken 9.00 – 13.00
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni: Pest Megyei Békéltető Testület

 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

11.7.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8.   Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9.   Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12.Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tároljuk.

2020.09.11.

2022 nyári tanfolyam kiegészítő rendelkezései:

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Berényi Gabriella (ev) (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett honlapon működő  vásárlások során szolgáltató és a vásárló között létrejövő szerződéseket.

 

 1. szolgáltató adatai

Cégnév: Berényi Gabriella (ev)

Székhely: 5008 Szolnok Kassák Lajos utca 17/D

Adószám: 74177934-1-36

E-mail hello@nyolcadikranyelvvizsga.hu

 

 1. A vásárlás menete
 2. A tanfolyam kiválasztása

A vásárló a weboldalon böngészhet az adott tanfolyamok között. A tanfolyamok, 2022 június 20- án nyílnak 2022. augusztus 31-én záródnak. Az online kiválasztott tanfolyamhoz minden héten egy online csoportos angolóra tartozik.  Az órák időpontjai később kerülnek meghirdetésre. A fizetés a honlapon feltüntetteknek megfelelően banki átutalással vagy kártyás fizetéssel teljesíthető.

 

 1. Regisztráció, adatszolgáltatás

A tanfolyamra való jelentkezéshez a vásárlónak szükséges megadnia a következő adatokat: név, email cím, telefonszám. A szolgáltató a tanfolyamra jelentkezők adatait az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon kezeli.

 

 1. Jelentkezési adatok feldolgozása

A szolgáltató a jelentkezés beérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza a jelentkezést, és szükség esetén felveszi a vásárlóval a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén. A felek között a szerződés a vásárlás elfogadásával és elküldésével jön létre, illetve amennyiben a felek a teljesítési feltételekről tovább egyeztetnek, akkor valamennyi lényeges feltétel tisztázását követően. A felek a jelen pontban leírt folyamat eredményeképp egyszeri alkalomra szóló, határozott ideig tartó szerződést hoznak létre. A szerződés a tanfolyam teljesítésével megszűnik.

 

A megrendelésben meghatározott feltételeket a vásárló a szerződés létrejöttét követően egyoldalúan nem módosíthatja.

 

 1. Teljesítés

A szolgáltató a végleges visszaigazolásban szereplő adatokkal teljesíti a vásárló megrendelését az ott meghatározott határidőn belül a tanfolyam megadott időpontjában, időpontjaiban.

 

 1. A létrejött szerződés

A szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar. A szolgáltató  az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon tárolja a megrendelések adatait, és azok utólag hozzáférhetőek, kivéve, ha az Adatvédelmi Nyilatkozatban szabályozott módon a megrendelés adatait törölte. 

 

 1. Hibás teljesítés

A szolgáltató teljesítése hibásnak minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben meghatározott követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

 

 1. Jótállás

A szolgáltató sem jogszabály, sem pedig önkéntes vállalás alapján nem köteles jótállásra.

 

 1. Késedelem

Amennyiben a szolgáltató a vállalt határidőn belül nem tartja meg a tanfolyamot, vagy az előre egyeztetett, módosított időpontban sem tartja meg a tanfolyamot, a vásárló követelheti a teljesítést, illetve ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.  A vásárló a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül is elállhat a szerződéstől, ha

 • a szerződést a felek megállapodása alapján vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy
 • a szolgáltató az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

Ha a vásárló a szerződésszerűen felajánlott és teljesített szolgáltatást nem fogadja el, akkor késedelembe esik, amely kizárja a szolgáltató egyidejű késedelmét.

 

 

 

 1. Elállási jog
 2. Az elállási jog gyakorlásának szabályai

A jelen pont szerinti elállási, illetve felmondási jog csak akkor illeti meg a vásárlót, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak – minősül.

 

A vásárló indokolás nélkül elállhat TÉRA-val a weblapon keresztül kötött szerződéstől

 • a tanfolyam

kifizetésétől számított 14 napon belül. Az elállási jog a szerződés létrejöttének napjától illeti meg a vásárlót, tehát elállásra a tanfolyam teljesítése előtt is jogosult.

 

A tanfolyam átruházható.

 

A vásárló elállási jogát szolgáltatóhoz és  a szolgáltató részére kézbesített egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A vásárló nyilatkozatát akár postai küldeményben, akár e-mail útján eljuttathatja a szolgáltatóhoz.

 

 1. Szolgáltatások visszatérítése

A vásárló elállása esetén  a szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget, az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

 

 1. Felmondás

Ha a vásárló kérésére a szolgáltató már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdi a szolgáltatás teljesítését, a vásárló az elállásra nyitva álló határidőn belül a szerződés felmondására jogosult. Ebben az esetben a vásárló a teljesítéssel arányosan köteles megfizetni a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt összegét.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló panaszaival közvetlenül  a szolgáltatóhoz fordulhat a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken. A szolgáltató a panaszt kivizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót.

 

A vásárló a szolgáltatóval szemben fennálló követeléseit bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a vásárló a vitás ügyét már korábban megpróbálta közvetlenül a szolgáltatóval rendezni, a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.